Mostostal Pomorze

Ochrona Danych Osobowych​

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MOSTOSTAL POMORZE S.A.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej zwanym RODO, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSTOSTAL POMORZE S.A., 80-557 GDAŃSK, ul. Marynarki Polskiej 57,

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych możliwy jest pod adresem – odo@pomorzesa.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych przesłanek zależnych od celu dla, których są zbierane.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane do Państwa trzeciego/ organizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informujemy, że Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dodatkowo informujemy, że wszelkie dobrowolnie nadesłane pocztą elektroniczną materiały zawierające dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte o czym powiadomiona zostanie osoba, której dane dotyczą.

Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach.