Mostostal Pomorze

CompliancePL

Compliance

Dokumenty z zakresu Compliance

Celem zapewnienia zgodności działania z przepisami  i normami Mostostal Pomorze S.A. opracował Kodeks Postępowania, Politykę Antykorupcyjną, Politykę Antymobbingową oraz inne polityki z zakresu Compliance.

Kodeks Postępowania Etycznego (pobierz)  definiuje wartości etyczne Mostostal Pomorze jak również określa zasady i obowiązki w obszarach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, współpracą biznesową, ochroną środowiska naturalnego jak również ujawnianiu i zwalczaniu działań niepożądanych w tym niezgodnych z prawem.

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (pobierz)  określa zasady przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy poprzez powstrzymywanie wszelkich działań lub zachowań skierowanych przeciwko pracownikom własnym i podwykonawcy. Mostostal Pomorze szerzy kulturę wykonywania pracy z szacunkiem i uprzejmością względem współpracowników.

Polityka Antykorupcyjna (pobierz)  określa normy dla zapobiegania i identyfikowania przypadków korupcji w działaniach organizacji, propagując zachowania zgodne z prawem.

Polityka Dotycząca Prezentów (pobierz)  stanowi transparentne oświadczenie Spółki o nie przyjmowaniu prezentów, upominków czy zapłat w ramach wyrazów wdzięczności w związku z wykonywaną pracą, które zakazane są przez prawo i sprzeczne ze zwyczajowymi praktykami handlowymi.

DEKLARACJA ZARZĄDU MOSTOSTAL POMORZE S.A. W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z ZASADAMI UCZCIWEJ KONKURENCJI

Zarząd Mostostal Pomorze S.A. oświadcza, że:

Zgodność z przepisami, a w szczególności przestrzeganie i poszanowanie krajowych, unijnych i międzynarodowych przepisów dot. ochrony uczciwej konkurencji stanowi jeden z filarów, na których opierają się działania Mostostal Pomorze S.A. oraz wszystkich jej pracowników i współpracowników w wykonywaniu codziennej pracy.

Cała kadra kierownicza Mostostal Pomorze S.A., będzie szczególnie angażować się w promocję kultury zgodności z przepisami, sprzyjając uczciwej i sprawiedliwej konkurencji, opartej na pracy wykonywanej na co dzień przez wszystkich członków organizacji.

Mając świadomość, że sukces w zakresie obszaru Compliance musi opierać się na świadomości i szkoleniu wszystkich członków organizacji. Firma zapewni odpowiednie szkolenia, według poziomu narażenia Mostostal Pomorze S.A. na ryzyka w obszarze konkurencji, ponieważ tylko w ten sposób będzie można spójnie wymagać tego samego stopnia zaangażowania od osób trzecich, z którymi spółka wchodzi w interakcję. Zarząd rozumie, że pełna świadomość członków organizacji co do wartości uczciwej konkurencji jest istotnym elementem pozwalającym na osiągnięcie sukcesu w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Prezes zarządu

Arkadiusz Aszyk